Digitalisering av kurser

Vi digitaliserar utbildningar inom alla områden. Med hjälp av bilder, animationer, ljud, film och andra tekniker kan vi presentera även komplexa processer på ett lättförståeligt sätt i en webbkurs.

Digitalisering

Vi digitaliserar utbildningar inom alla områden. Med hjälp av bilder, animationer, ljud, film och andra tekniker kan vi presentera även komplexa processer på ett lättförståeligt sätt i en webbkurs.

Vad är lyckad e-learning?

Bra e-learning är pedagogiskt upplagd, grafiskt tilltalande, intressant och dessutom rolig och utmanande. Det allra viktigaste är dock att e-learning förmedlar kunskaper som deltagaren har nytta av och kan tillgodogöra sig på det sätt som utgivaren tänkt sig.

E-learning är också ett mycket kraftfullt verktyg för att säkerställa ”best practise” – det vill säga se till att nya medarbetare snabbt blir produktiva och känner sig väl mottagna. Samtidigt optimera utbildningskostnaderna och på sikt förbättra lönsamheten.

Hur vi skapar e-learning

Vårt starkaste ledord är optimering. För att webbkurser ska ge maximal effekt till rätt kostnad krävs att den har rätt innehåll och omfattning, riktar sig till rätt målgrupp och att den är konstruerad med moderna verktyg och kunnande.

För att ge kunden bästa möjliga produkt utifrån behoven gör vi en inledande analys för att välja angreppssätt. Det är mycket viktigt att rätt personer är involverade och delaktiga i processen. Vanligtvis inleder vi arbetet med en workshop där nyckelpersoner deltar och under vilken vi drar upp ramarna för innehåll, pedagogik, omfattning och andra relevanta parametrar.

Kontroll över din investering

Vi arbetar med en prissättningsmodell som primärt utgår från antalet färdiga minuter e-learning och är indelad i tre olika komplexitetsnivåer; ”rapid, normal och komplex”. Andra parametrar som påverkar priset är till exempel om man vill ha med filmat material. I så fall hur mycket? Ska det vara speakerröst till vissa avsnitt? Vilka språk? Och så vidare. Det gör att beställaren hela tiden har kontroll över kostnadsbilden.