Högpresterande team

Säkerhet och social trygghet är grundvalar i ett framgångsrikt och uthålligt ledarskap. Allt detta måste finnas på plats om vi ska bygga högpresterande team.

Fysisk säkerhet ger social trygghet vilket ger motivation som leder till måluppfyllelse.

Många har en föreställning om att ökat fokus på arbetsmiljö utgör ett hinder för höga prestationer när det egentligen är tvärt om. Säkerhet är en bas på vilken en bra psykosocial arbetsmiljö kan byggas. Säkerhet och social trygghet är grundvalar i ett framgångsrikt och uthålligt PyramidPeSuLångsam-2ledarskap. Allt detta måste finnas på plats om vi ska bygga högpresterande team. Det är grunden för att människor ska vilja, kunna och våga göra de investeringar som krävs för att nå de topprestationer som behövs för att vi ska kunna hävda oss på en global marknad. Egentligen är det självklart; en elitidrottare förväntar sig att kollegan nyser i armvecket, en racerförare testar inte däck samtidigt som han kör med dåliga bromsar. Ingen av dem har råd att riskera hundratals träningstimmar när de ska konkurrera i toppklass.

Så har vi också tänkt när vi har byggt vårt koncept som spänner från kurser i grundläggande säkerhet till insatser för att kunna prestera i toppklass.

Fysisk arbetsmiljö – säkerhet

Genom rätt kunskaper hos medarbetarna minskar antalet arbetsplatsolyckor och risken att drabbas av sanktionsavgifter minskar även de.
Våra utbildningar inom säkerhet säkerställer att ni på företaget har rätt kompetens inom olika områden.

Den fysiska säkerheten är basen för en säkerhetskultur. För tredje året i rad ökar risken att drabbas av en allvarlig arbetsolycka på svenska arbetsplatser!

”För den som arbetar i ett riskfyllt yrke, som inom processindustrin, kan risken att råka ut för en arbetsolycka vara tolv gånger så stor”, visar Arbetsmiljöverkets analysrapporter 2014:2.

– Arbetsolycka med dödlig utgång 35 st år 2013
– Arbetsskador med sjukfrånvaro 32 000st anmälda år 2013
– Risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro är högst i Gävleborg (20,5 per 1 000 sysselsatta) enligt Arbetsskaderapporten 2014.

Psykosocial arbetsmiljö – trygghet

Välmående bland de anställda är en viktig parameter i företaget. Våra utbildningar inom psykosocial arbetsmiljö ger er vägledning för att medarbetarna ska känna trygghet. Vilket i sin tur ökar prestationen och lönsamheten för ditt företag.

”De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent.
Det visar Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013”.
– 12% byter arbete pga lön. 88% byter arbete av andra anledningar än lön.

Arbetsmiljö spänner över ett vitt område med människan i centrum och består av många delar. Organisation med roller och ansvar, arbetsbelastning, arbetsuppgifternas innehåll, handlingsutrymme och delaktighet, samarbete och relationer och jämlikhet är några beståndsdelar.

Ledarskap

Genom ett bra och fungerande ledarskap och god kommunikation i företaget ökar bland annat effektiviteten.
Våra ledarskapsutbildningar ger er verktyg för att skapa ett gott klimat, hög motivation samt förutsättningar att nå uppsatta mål.

”Om chefen ger upphov till hotsignaler kan inte medarbetarna leverera. De hamnar i stressläge och får tunnelseende.” Bra ledarskap bottnar i förståelse för hur vi fungerar. ”Förstår du inte att en rädd person inte kan prestera, kan du aldrig leda en annan människa. Det handlar om att respektera hur hjärnan fungerar”. (M.Ryd) Våra utbildningar bygger på metodik som även stöds av neurologiforskning.

– Företag med de högsta nivåerna av effektiv kommunikation upplevde en totalavkastning om 26% till aktieägarna, 1998-2002 medan företag som kommunicerade minst effektivt upplevde en -15%-ig avkastning under samma period.

Prestation

Att prestera på rätt nivå som är tillfredställande för medarbetarna kräver rätt förutsättningar och coaching. Våra utbildningar inom området ger vägledning i hur man bland annat utvecklar ett team.

– Företag med hög tillitnivå presterar 186% högre än företag med låg tillitsnivå.

Vi behöver prestera för att kunna hävda oss på marknaden. Samtidigt kan begreppet prestation ibland ge negativa associationer. Vad som lätt glöms bort är att många medarbetare och arbetsgrupper också är frustrerade för att de får utnyttja för lite av sin potential.
Att ha uppsatta mål att mäta prestation och resultat emot är avgörande för såväl den enskilde arbetstagaren som för verksamheten i stort. För höga krav på prestation skapar rädsla som avskärmar och sätter fokus på annat än att skapa resultat. För låga krav på prestation skapar leda som ger känsla av meningslöshet sätter fokus på annat än att skapa resultat.

Beteende

För att arbeta med säkerhet behöver man arbeta med beteende. Beteende är synlig, ”mätbar” aktivitet. Beteende handlar inte om vem vi är eller vad vi kan, utan om vad vi gör. Vår förmåga att påverka och ändra vårt beteende är alltså helt avgörande för vilken effekt vi får ut av andra insatser, som t ex en kurs i fallskydd.

Eftersom beteende är det som är mätbart såväl i säkerhetsfrågor som i prestationsfrågor, binder det ihop hela konceptet kring arbetsmiljö. Beteendet ger prestation som ger resultat. Resultatet är dit man vill nå och beteendet är vägen dit. Beteende är en dimension som berör alla aspekter av utbildning och motivation. För att påverka eller förändra ett beteende behöver vi först förstå det. För att förstå en människas beteende behöver vi skapa förståelse för personens känslor och tankar. Då kan vi arbeta proaktivt i stället för reaktivt, en förutsättning för att ligga i framkant.