Policy för hantering av personuppgifter (GDPR)

Version: 1.0, 2020-12-10, Teknikutbildarna i Norden AB

1 Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2 Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som beställare, kursdeltagare eller användare på utbildningsportalen. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning, information och marknadsföring. Vi behöver även i vissa fall dina personuppgifter för att uppfylla lagar, utfärda betyg/intyg samt utföra kund- och marknadsanalyser. Vi använder även uppgifterna till att påminna när det är dags för repetition och för tips om andra produkter som vi tror kan vara av intresse. Du har alltid rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du vill tas bort från våra källor så raderar vi skyndsamt dina data.

3 Riktlinjer

De personuppgifter som vi sparar är generellt av en icke-känslig natur. Vi behandlar endast personuppgifter som krävs för att kunna genomföra den uppgift som vi behöver informationen till. Generellt sparar vi namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsgivare. Vi strävar också efter att spara information om personens yrkesområde så att vi selektivt kan ge erbjudanden och information.

För de olika behovsområdena tillkommer:

– Orderhantering: Vi måste hålla rätt på beställare och referens för faktura, leverans och uppföljning. Vi kopplar alltså dig som beställare till ordern och den informationen finns kvar i sju år med stöd av bokföringslagen.

– Som kursdeltagare/elev/användare kopplas du till genomförd utbildning så att vi kan utfärda kursintyg, certifikat, betyg och liknande dokument och handlingar. Informationen sparas sedan i de fall det rör sig om sådan utbildning som ska repeteras för att vi ska påminna om när det är dags samt ifall det finns fortsättningar eller kompletterande utbildningar. Du kopplas alltså till information om genomgången utbildning, datum för detta samt i förekommande fall betyg.

– Övriga kontakter: Vi har också en databas med kontakter som vi kontaktar via mejlutskick och telefon. Vi gör korta noteringar om vad vilka produkter och planer som avhandlas vid kontakter med dessa personer. Summering av sparad information:

· Namn

· Arbetsgivare

· Adress

· E-postadress

· Personnummer (i de fall vi utfärdar betyg eller certifikat)

· Telefonnummer

· Titel eller ansvarsområde

· Användarnamn om personen finns som kursdeltagare

· Kurser som du studerar/studerat

· Resultat av studierna i de fall betyg eller intyg ska utfärdas.

4 Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom Teknikutbildarna som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dessa. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

5 När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal som gäller dig eller lag som vi har att efterfölja. I de fall tredje part kan få tillgång till personuppgifter i våra system (till exempel de som har driftansvar för våra servrar) så har vi upprättat sekretessavtal samt säkerställt att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Exempel på när vi lämnar uppgifter vidare som en följd av det uppdrag vi har är rapport om genomförd kurs till uppdragsgivare som betalar för utbildningen. För elever i vuxenutbildningen kan information (primärt studieresultat) spridas till såväl beställare som CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

6 Ansvar

Teknikutbildarna i Norden AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du anförtror oss vid beställning eller nyttjande av någon av våra produkter eller tjänster. Det innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas till vara.

Om du har ytterligare frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina uppgifter så välkomnar vi dig att kontakta oss så ska vi skyndsamt åtgärda det som är fel eller bristande. Du ska känna dig trygg med att dina uppgifter finns hos oss, skyddade mot annat nyttjande än de av oss beskrivna.