Effektivt förebyggande underhåll

Ingår i utbildningen Modernt Underhåll®. Det bästa sättet att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem genom en systematisk felsökning och ett effektivt förebyggande underhåll. Skador på person eller egendom måste undvikas, riskanalysen ger svar på var de största riskerna finns. Genom att genomföra rätt underhållsåtgärder på rätt utrustning och tillämpa ett tillståndsbaserat underhåll uppnås ett effektivt förebyggande underhåll.

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste man använda tekniken på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur tillståndskontroll kan användas i praktiken.

Grunden för förbättrande och förebyggande underhåll är att hitta nya tekniska lösningar, använda nya innovativa material eller olika materialkombinationer. Detta kan vara nyckeln till lång livslängd och störningsfri drift. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

Mål och syfte – Effektivt förebyggande underhåll

Efter dessa dagar har Du fått en helhetssyn på effektiva åtgärder inom förebyggande underhåll som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som Du aktivt kan tillämpa i förebyggande underhåll.

Kursens innehåll

Dag 1:

Grundorsaksanalys (RCA)
 • Att grunden för förebyggande underhållet är att ha mycket god kunskap om felteori. Det vill säga de typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser detta kan få.
 • Hur man arbetar effektivt då fel uppstår – Att systematisk felsökning minskar tiden vid driftstopp.
 • Hur vi kan förutse samt förebygga eller eliminera de fel och problem som ännu inte har uppkommit.
 • Metoder och verktyg för felsökningsmetodik och problemlösning.
Riskanalys i underhållet
 • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan uppstå i verksamheten.
 • Hur man planerar, effektiviserar och optimerar det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenser av identifierade risker.
 • Metoder och verktyg för riskanalyser, exempelvis FMEA, MTO och RCM.

Dag 2:

Tillståndsbaserat underhåll
 • Fördelar som kan uppnås med tillståndsbaserat underhåll.
 • Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.
 • Presentation av olika metoder och verktyg för tillståndskontroll.
Reservdelsstrategi
 • Varför reservdelshanteringen är nyckeln för att uppnå en hög driftsäkerhet.
 • Strategier kring reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd.
 • Kostnader och bristkostnader för reservdelar samt effektivisering av reservdelshanteringen.

Webbkurser som ingår:

 • Grundorsaksanalys (RCA)
  Arbeta systematiskt för att snabbt kunna hitta, förebygga och eliminera fel.
 • Riskanalys i underhållet
  Metoder för att förutse och undvika eller eliminera risker, både personella och materiella.
 • Tillståndsbaserat underhåll
  Strategier, metoder och verktyg för att bygga upp ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll.
 • Reservdelsstrategi
  Varför god tillgång till kritiska reservdelar är A och O för att minska tiden vid driftstopp. Skapa en strategi för detta!

Block i Modernt underhåll:

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.