Underhåll

Teknikutbildarna har ett brett utbud av underhållskurser, från vårt flaggskepp Modernt Underhåll® som effektiviserar hela underhållsprocessen och belyser dess värde till kortare webbkurser i Tribologi och Hydraulik.

Modernt Underhåll är även del av processen i att bli certifierad underhållsspecialist enligt EFNMS(European Expert in Maintenance Management).

ABC-Klassning

Den här workshopen ger ökade förutsättningar för att kunna skapa ett kostnadseffektivt och värdeskapande underhåll och och därigenom öka lönsamheten för företaget.

Läs mer

Anläggningseffektivitet
– TAK/OEE, webb

Anläggningseffektivitet handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är tre förlustområden som behandlas, otillgänglighet, kassation och bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.

Läs mer & boka

Beredning och Schemaläggning av underhåll

En modern och effektiv underhållsverksamhet är en förutsättning för en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad, det gäller att ta fram underhållsplaner och komma förberedd till underhållsåtgärderna.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Beredning och Schemaläggning, webb

En noggrann beredning och schemaläggning är en förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en effektiv underhållsplan så att rätt underhållsåtgärder sker på rätt utrustning vid rätt tillfälle med rätt resurser för att uppnå rätt resultat.

Läs mer & boka

Certifierad Underhållsledare

Den här utbildningen lägger grunden för underhållsansvariga och chefer att bli certifierad underhållsexpert (European Expert in Maintenance Management) enligt EFNMS. Du läser först vår utbildning Modernt Underhåll och förbereds sedan inför den certifierande tentamen som anordnas av riksorganisationen Svenskt Underhåll och EFNMS.

Läs mer

Certifierad Underhållstekniker

Den här utbildningen lägger grunden för underhållstekniker att bli certifierad specialist som underhållstekniker (European Maintenance Technician Specialist) enligt EFNMS. Du läser först vår utbildning Modernt Underhåll för tekniker och förbereds sedan inför den certifierande tentamen som anordnas av riksorganisationen Svenskt Underhåll och EFNMS.

Läs mer
Kurslängd: 10 dagar

Driftsäkerhet och Värdeskapande underhåll

Driftsäkerhet och Värdeskapande Underhåll behandlar de grundläggande metoder och verktyg som vi kan använda för att bygga en effektiv underhållsorganisation

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Driftsäkerhetsteknik

Under två kursdagar lär du dig om driftsäkerhetsteknik och hur företagets lönsamhet kan förbättras genom ökad driftsäkerhet och god kontroll av viktiga nyckeltal. Ett effektivt underhåll leder till ökad driftsäkerhet och bättre anläggningseffektivitet.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Effektivt förebyggande underhåll

Det bästa sättet att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem genom en systematisk felsökning och ett effektivt förebyggande underhåll. Skador på person eller egendom måste undvikas och riskanalysen ger svar på var de största riskerna finns.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Förbättringsarbete i underhållet

Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom ständiga förbättringar. Det sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Förbättringsmetoder och verktyg

Det bästa sättet att skapa ett modernt underhåll är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten. Det sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess, att arbeta långsiktigt och uthålligt med förbättringsarbetet.

Läs mer & boka

Grundläggande maskinkännedom, webb

Vår webbkurs i Grundläggande maskinkännedom riktar sig till dig som är ny inom underhåll och behöver grundläggande kunskaper i hur du sköter en maskin och vilka känsliga delar den består av.

Läs mer
Kurslängd: 4-8 timmar

Hydraulik – Grund

Det här är en grundläggande kurs där du får kunskaper om uppbyggnad och funktion hos hydraulsystem och dess komponenter. Du får även en god färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar

Hydraulik, webb

Vad är ett hydraulsystem, hur är det sammansatt och hur fungerar det? Är det viktigt med rätt skötsel? Hur kan föroreningar detekteras och avlägsnas?

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Introduktion till underhåll och driftsäkerhet, webb

Kursen Introduktion till Underhåll och driftsäkerhet ger dig en summarisk överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet. En kurs för dig som snabbt behöver sätta dig in i området underhåll och driftsäkerhet.

Läs mer & boka

Modernt Underhåll® för Ledare

Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® för Ledare lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. En underhållsutbildning skärper din blick för vad som verkligen ger resultat.

Kursdatum:
13–14 oktober 2020, Göteborg

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 dagar

Modernt Underhåll® för Tekniker

Vårt kurspaket riktar sig till dig som arbetar som underhållstekniker inom industri och energi och vill få spetskunskaper inom området. Utbildningen ökar dina chanser att klara tentamen inom EFNMS.

Kursdatum:
11 januari 2021, Livesända föreläsningar

Läs mer & boka
Kurslängd: 19x2 timmar

Operatörsunderhåll, en del av TPM

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörsunderhåll. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Pneumatik – Grund

Den här kurs ger dig grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos industriella pneumatiksystem och dess komponenter. Du får dessutom en färdighet i att kunna utföra enklare felsökning och vanligt förekommande underhållsåtgärder.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll

Läs vår preparandutbildning och bli EFNMS-certifierad underhållsledare eller underhållstekniker med titeln European Expert in Maintenance Management. Då har du dina kunskaper inom underhåll verifierade och på köpet blir du mer intressant på arbetsmarknaden.

Kursdatum:
2–4 mars 2021, Solna
För ledare
9–11 mars 2021, Solna
För tekniker

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Reservdelsstrategi, webb

Modern reservdelsstrategi går ut på att ha så få reservdelar i förråd som möjligt, men ändå upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vilka konsekvenser uppstår om reservdelar saknas när de behövs?

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Riskanalys i underhållet, webb

En riskanalys visar hur man undviker personella och materiella skador i en anläggning genom att ta reda på sambandet mellan sannolikhet och konsekvens. Genom att studera redan kända risker och använda våra erfarenheter kan nya risker förutses

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Samverkan för ökad driftsäkerhet

Samverkan för ökad driftsäkerhet fokuserar på vikten av att underhåll och drift samverkar i ett nära samarbete. Vi tittar på hur underhåll påverkar driftsäkerhet och i slutändan lönsamheten.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Smörj- och Rullningslagerteknik

Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion i ämnet smörj- och rullningslagerteknik. Rätt val av smörjmedel och korrekt hantering av rullningslager är en förutsättning för avbrottsfri produktion.

Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

Tillståndsbaserat underhåll, webb

I ett effektivt förebyggande underhåll handlar det om att hitta felen innan de ger upphov till haveri, det underlättas genom ett tillståndsbaserat underhåll.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Total Productive Maintenance (TPM), webb

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörstillsyn. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Tribologi, webb

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Genom en ökad förståelse kan förluster som uppstår p.g.a. friktion och nötning minimeras. Lär dig grunderna om detta i vår webbkurs.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Underhåll av tekniska system

Underhåll av tekniska system är det effektivaste sättet att undvika funktionsfel och att förebygga dem innan de uppstår. Det kräver grundläggande maskinkännedom, god förståelse för felteori och mycket god kunskap om olika förebyggande underhållsåtgärder.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Underhållets ledning

Ett effektivt underhållsledningssystem är en förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en vision, strategier, policy och mål för att skapa ett kostnadseffektivt underhåll.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Underhållets ledningssystem, webb

Kursen ger en god bild av underhållets komplexitet och lägger en bra grund till resonemangen kring hur man optimerar underhållet för bästa resultat.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-6 timmar

Underhållets organisation, webb

Det är grundläggande att välja den organisation som ger flest fördelar för den verksamhet som du bedriver med avseende på bransch, företagsstorlek och geografisk omfattning. Den här utbildningen handlar om att välja den organisation som är mest lämplig för verksamheten.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-6 dagar

Underhållsekonomi, webb

Genom att ha goda kunskaper i underhållsekonomi kan du förstå på vilket sätt underhållet ökar företagets lönsamhet. Största effekten får du genom att analysera vilka bristkostnader som finns och sedan arbeta bort dem.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-6 timmar

Validering av underhållskompetens

Genom att låta oss identifiera ert utbildningsbehov kan vi sedan utbilda er personal utifrån var kunskapsluckorna finns. Underhållskunskap på era villkor!

Läs mer & boka

Värdeskapande underhåll

Det finns många exempel på företag som har ökat sin lönsamhet genom att först analysera underhållet och därefter styra underhållsåtgärderna utifrån hur kritiska de olika anläggningsdelarna är.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag