Teknik

Inom teknik erbjuder Teknikutbildarna webbkurser inom både produktion och underhåll. En stor del av våra utbildningar ingår i våra utbildningspaket Modernt Underhåll® för Tekniker och Ledare men är gjorda för att läsa fristående. Utbildningarnas gemensamma fokus ligger i den ekonomiska vinsten som är slutprodukten av ett välskött underhåll.

Anläggningseffektivitet
– TAK/OEE, webb

Anläggningseffektivitet handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är tre förlustområden som behandlas, otillgänglighet, kassation och bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Beredning och Schemaläggning, webb

En noggrann beredning och schemaläggning är en förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en effektiv underhållsplan så att rätt underhållsåtgärder sker på rätt utrustning vid rätt tillfälle med rätt resurser för att uppnå rätt resultat.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Effektiv kvalitetsledning, webb

Här förklaras styrningsprinciper för organisationer, syften och krav, hur kvalitetsledning passar in som styrmedel, vilka är fördelarna och vad är ledningens ansvar

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Effektiv produktkvalitetsledning, webb

Här introduceras styrningsprinciper för organisationer, hur kvalitetsledning passar in som styrmedel, vad kvalitet och kvalitetsledning är och hur du kan se på det både som leverantör och som kund

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Form och Läge, webb

Form och Läge, en webbaserad kurs om cirka 1,5 dagar som du genomför som självstudie på egen hand. Kursen ger inblick i standarder för Form- & Lägetoleranser, vad toleranskraven innebär och hur de skrivs på ritning.

Läs mer & boka

Förbättringsmetoder och verktyg, webb

För att lyckas med att införa ständiga förbättringar behövs det kännedom om olika metoder och verktyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Förbättringsprocessen, webb

För att lyckas i förändringsprocessen behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

GMP – Grund, webb

Den här grundkursen i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Grundläggande maskinkännedom, webb

Vår webbkurs i Grundläggande maskinkännedom riktar sig till dig som är ny inom underhåll och behöver grundläggande kunskaper i hur du sköter en maskin och vilka känsliga delar den består av.

Läs mer
Kurslängd: 4-8 timmar

Grundläggande svetsteknik, webb

Grundläggande svetsteknik är en webbkurs som beskriver sambandet mellan material, svetsmetoder och tillsatsmaterial. Det du behöver veta för att skapa en bra svetsfog.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Grundorsaksanalys (RCA), webb

Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Introduktion till underhåll och driftsäkerhet, webb

Kursen Introduktion till Underhåll och driftsäkerhet ger dig en summarisk överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet. En kurs för dig som snabbt behöver sätta dig in i området underhåll och driftsäkerhet.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Kvalitets- och ledningsprinciper, webb

Det bästa sättet att långsiktigt utveckla en verksamhet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. För att lyckas med det behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Läs mer & boka

Lean Production, webb

Lean Production är en företagsfilosofi som går ut på att använda verksamhetens resurser på ett effektivare sätt

Läs mer & boka

Materiallära, webb

Den här webbkursen ger dig grundläggande kunskaper i materiallära: framställning, struktur, egenskaper och användning i de vanligaste metallerna, keramer, polymerer och trä.

Läs mer & boka

Pannoperatörsutbildning
– webb

Repetera dina kunskaper inom pannskötsel inför certifieringsprovet med vårt webbkurspaket för pannoperatörer.

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Reservdelsstrategi, webb

Modern reservdelsstrategi går ut på att ha så få reservdelar i förråd som möjligt, men ändå upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vilka konsekvenser uppstår om reservdelar saknas när de behövs?

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Riskanalys i underhållet, webb

En riskanalys visar hur man undviker personella och materiella skador i en anläggning genom att ta reda på sambandet mellan sannolikhet och konsekvens. Genom att studera redan kända risker och använda våra erfarenheter kan nya risker förutses

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Tillståndsbaserat underhåll, webb

I ett effektivt förebyggande underhåll handlar det om att hitta felen innan de ger upphov till haveri, det underlättas genom ett tillståndsbaserat underhåll.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Total Productive Maintenance (TPM), webb

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörstillsyn. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Tribologi, webb

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Genom en ökad förståelse kan förluster som uppstår p.g.a. friktion och nötning minimeras. Lär dig grunderna om detta i vår webbkurs.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Underhållets ledningssystem, webb

Kursen ger en god bild av underhållets komplexitet och lägger en bra grund till resonemangen kring hur man optimerar underhållet för bästa resultat.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Underhållets organisation, webb

Det är grundläggande att välja den organisation som ger flest fördelar för den verksamhet som du bedriver med avseende på bransch, företagsstorlek och geografisk omfattning. Den här utbildningen handlar om att välja den organisation som är mest lämplig för verksamheten.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Underhållsekonomi, webb

Genom att ha goda kunskaper i underhållsekonomi kan du förstå på vilket sätt underhållet ökar företagets lönsamhet. Största effekten får du genom att analysera vilka bristkostnader som finns och sedan arbeta bort dem.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar