Line

Mätosäkerhet, grunder

Var och en som arbetar med mätning har god nytta av att ha förståelse för mätosäkerheteten som koncept och begrepp. Den som mäter i produktionsmiljö, eller utformar rutiner för mätning. Vidare den som avgör om en produkt kan tillverkas eller ej, samt kvalitetsansvariga på ett företag.

Målgrupp

Personer som arbetar med kontrollverksamhet i produktionsmiljö eller produktionsnära miljö. Kalibrerare och mätrumsansvariga. Konstruktörer, beredare, inköpare, kvalitetstekniker.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från kontrollarbete i produktionen eller erfarenhet från mätrum eller mätdonsförråd samt grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik alternativt teoretisk kännedom om mätning.

Genom att gå kursen får du de grundkunskaper som är en förutsättning för att förstå vikten av att använda mätutrustning på ett korrekt och effektivt sätt samt vilka begränsningar det finns i fråga om noggrannhet och precision.

Standarden för kvalitetssystem, SS-EN ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer krav på att ett mätdons- och kalibreringssytem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem. Krav ställs också på att den personal som utför kontroll och kalibrering, ska ha passande utbildning för arbetsuppgiften.

Att känna till vilka osäkerhetskomponenter som medverkar vid mätning och hur dessa kan behandlas statistiskt är nödvändigt för att kunna dra slutsatser av insamlad mätdata. Utan kännedom om vilken mätosäkerhet som förekommer i en mätning går det inte att verifiera en detaljs överrensstämmelse med ritningsunderlag.

Kursen ger översiktlig orientering över de statistiska modeller som används vid mätosäkerhetsberäkning. Vidare behandlas olika standarder och styrdokument som berör begreppet mätosäkerhet kortfattat. I kursen får deltagaren också tillfälle att öva på enkla beräkningar. Deltagaren får också tillfälle att diskutera kring olika sätt att redovisa mätosäkerhet, val av mätdon, val av mätmetod samt kalibrering av mätdon och vad detta kan få för konsekvenser för den egna verksamheten.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Vad är mätosäkerhet?
  • Statistik och formler
  • Osäkerhetskomponenter
  • Hur stor mätosäkerhet kan tillåtas?
  • Standarder och styrande dokument
  • Beräkningar – exempel och övningar

Mål

Att ge grundkunskap om mätosäkerhet som fenomen samt verktyg att genomföra enklare mätosäkerhetsberäkningar.

Genomförande

Kursen genomförs med distansundervisning via Teams. Ett antal kurstillfällen är inplanerade vid fasta tidpunkter under året. Varje kurs har plats för tio deltagare.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Mätoseäkerhet

4 500 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser