Line

LOU – Upphandling av byggentreprenader

Ska du lägga anbud i upphandlingar av byggentreprenader behöver du kunskaper i reglerna om offentlig upphandling så att ditt anbud uppfyller de krav som ställs och är utformat på ett optimalt sätt.

Målgrupp

Du som arbetar med att lämna anbud i offentliga upphandlingar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom offentlig upphandling

Det är av stor vikt att de upphandlande myndigheterna kan reglerna om offentlig upphandling, men det är minst lika viktigt att du som lämnar anbud har lika goda kunskaper i regelverket för att kunna konkurrera om byggentreprenaderna.

Under kursen Upphandling av byggentreprenader går vi igenom de grundläggande bestämmelserna inom Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kursen behandlar de bestämmelser som du som anbudssökande/anbudsgivare behöver känna till för att kunna lämna anbud på byggentreprenader. Vi går även igenom de viktigaste nyheterna som tillkom med de nya upphandlingslagarna (1 januari 2017) och belyser vilka konsekvenser de kan få i praktiken, till exempel: Mer flexibla förfaranden med ökade möjligheter till förhandling och bestämmelser om ändring av ingångna kontrakt.

Fokus kommer att ligga på LOU, men vi kommer också kort att beröra lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Kursen är praktiskt inriktad och bestämmelserna kommer att presenteras utifrån verkliga fall. Med bakgrund av bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06 ges praktiska tips och råd kring utformning av anbud och hantering av de frågor som kan uppkomma såväl under som efter anbudstiden.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • De grundläggande EU-rättsliga principerna
  • Upphandlingsprocessen, tröskelvärden, upphandlingsförfaranden och direktupphandling
  • Obligatoriska krav och utvärderingskriterier
  • Förfrågningsunderlag, anbudsinlämning
  • Möjligheter till rättelse och komplettering av anbud
  • Anbudsutvärdering, tilldelningsbeslut
  • Möjligheter att begära överprövning, föra talan om ogiltighet och skadestånd
  • Ändringar av kontrakt och hantering av ÄTA-arbeten och Ramavtal

Mål

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i reglerna i lagen om offentlig upphandling om upphandling av byggentreprenader.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser