Line

Lagen om offentlig upphandling

EU har antagit nya upphandlingsdirektiv som Sverige ska implementera genom ny lagstiftning (LOU), alltså kommer lagen om offentlig upphandling uppdateras. Under sommaren 2016 har en ny proposition lagts fram och lagen beräknas träda ikraft vid årsskiftet 2016/2017.

Målgrupp

Både du som arbetar med att lämna anbud i offentliga upphandlingar och du som ansvarar för avtal med upphandlande myndigheter eller enheter under genomförandet av kontraktet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Under kursen i lagen om offentlig upphandling kommer vi att gå igenom de viktigaste nyheterna och belysa vilka konsekvenser de kan få i praktiken. Några av nyheterna som kommer att behandlas är de mer flexibla förfaranden som föreslås med ökade möjligheter till förhandling, nya bestämmelser om uteslutning av leverantörer, nya grunder för utvärdering av anbud samt bestämmelser om ändring av ingångna kontrakt. Fokus kommer att ligga på det klassiska direktivet och lagen om offentlig upphandling men vi kommer också kort att beröra försörjningsdirektivet och LUF.

Utöver de nyheter som de nya direktiven för med sig så kommer vi under kursen att gå igenom de grundläggande bestämmelserna inom LOU som du som anbudslämnare/avtalsansvarig behöver känna till. Bestämmelserna kommer att presenteras utifrån verkliga fall och du som deltagare har möjlighet att bidra med frågor och exempel från din egen arbetssituation.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • De grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling
  • Transparens och proportionalitet
  • Upphandlingsprocessen
  • Tröskelvärden
  • Direktupphandling
  • Obligatoriska krav och utvärderingskriterier
  • Möjligheter till rättelse och komplettering av anbud
  • Möjligheter att begära överprövning och skadestånd

Mål

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i Lagen om offentlig upphandling.

Genomförande

Kursen genomförs som öppen utbildning i våra lokaler eller som företagsförlagd utbildning på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Entreprenadjuridik

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser