Line

Entreprenadjuridik fördjupning

Det du som beställare eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U 07 och ABT-U 07.

Målgrupp

Alla som arbetar med entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan vid upphandlings- eller anbudsskedet och vid genomförandet och brukandeskedet, eller konsulter som arbetar som projektledare, besiktningsmän eller dylikt.

Förkunskaper

Vår förberedande endagskurs Entreprenadjuridik grunder

Kursen ger en mer djupgående analys över de entreprenadrättsliga principerna som bestämmelserna utgår ifrån. Betydelsen av förfrågningsunderlagets omfattning och vilka förutsättningar en entreprenör har att beakta i anbudsstadiet. Dessutom hantering av ändrings- och tilläggsarbeten, tidsförlängning samt även en genomgång av bestämmelser kring ”störningar” i en entreprenad.

Kursen behandlar även frågor om olika ersättningsformer och hur ersättning för ändrings-, tilläggs och avgående arbeten skall värderas, samt frågor kring beställarens, respektive entreprenörens, ansvar under entreprenad-, garanti- och ansvarstiden.

Kursen innehåller aktuell praxis från Högsta Domstolen som påverkar tolkningen och tillämpningen av standardavtalen. Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Omfattningen – hur ska en entreprenör kalkylera sitt anbud. Vilket ansvar ligger på beställaren respektive entreprenören.
  • Standardavtalens systematik och grundläggande principer, entreprenadformer.
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav.
  • Hur påverkar olika förutsättningsförändringar genomförandet av en entreprenad – Störningar i entreprenader.
  • Ekonomi – ersättningsformer och beställarens betalningsskyldighet.
  • Tider – Ansvarstid och garantitid, vite vid försening.
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd.

Mål

Att du efter genomförd kurs har kunskaper inom entreprenadjuridik.

Genomförande

Kursen genomförs som öppen utbildning i våra lokaler eller som företagsförlagd utbildning på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser