Line

Entreprenadjuridik fördjupning

Det du som beställare eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U 07 och ABT-U 07.

Målgrupp

Alla som arbetar med entreprenader på beställar- eller entreprenörssidan vid upphandlings- eller anbudsskedet och vid genomförandet och brukandeskedet, eller konsulter som arbetar som projektledare, besiktningsmän eller dylikt.

Förkunskaper

Vår förberedande endagskurs Entreprenadjuridik grunder eller motsvarande kunskaper.

Fördjupningskursen syftar till att ge en mer djupgående förståelse för de entreprenadrättsliga principerna som standardbestämmelserna utgår ifrån. Betydelsen av förfrågningsunderlagets omfattning och vilka förutsättningar en entreprenör har att beakta i anbudsstadiet. Dessutom kommer hantering av ändrings- och tilläggsarbeten, tidsförlängning och genomgång av bestämmelser kring ”störningar” i en entreprenad, samt även frågor kring beställarens, respektive entreprenörens, ansvar under entreprenad-, garanti- och ansvarstiden diskuteras.

Vår utbildare är verksam advokat och under utbildningen kommer teori blandas med relevant och intressant praxis från aktuella rättsfall. Deltagarna kommer även att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter, med syftet att deltagarna ska erhålla praktiska råd att tillämpa i den dagliga verksamheten.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Omfattningen – hur ska en entreprenör kalkylera sitt anbud. Vilket ansvar ligger på beställaren respektive entreprenören.
  • Standardavtalens systematik och grundläggande principer, entreprenadformer.
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar, m.m.
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav.
  • Hur påverkar olika förutsättningsförändringar genomförandet av en entreprenad – Störningar i entreprenader.
  • Ekonomi – ersättningsformer och beställarens betalningsskyldighet.
  • Tider – Ansvarstid och garantitid, vite vid försening.
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd.

Mål

Att du efter genomförd kurs har kunskaper inom entreprenadjuridik.

Genomförande

Kursen genomförs som öppen utbildning i våra lokaler eller som företagsförlagd utbildning på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser