Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. Arbetsföreskrifterna motsvarar föreskrifternas krav på utbildning.

Arbetsföreskrifterna går igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt tillhörande svensk standard; Skötsel av elektriska anläggningar. Kursen redovisar Elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Utbildningen är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av den gemensamma Europastandarden SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar.

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Arbetsföreskrifterna behandlar tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. Arbetsföreskrifterna går igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar gås också igenom.

Kursinnehåll – Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Kursmål

Efter kursen ska deltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar, allt för att uppfylla elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Genomförande

Kursen finns både som företagsförlagd och öppen ingång. I den företagsförlagda kursen kan kursen anpassas efter kundens specifika önskemål.

Närliggande kurser

Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet
KFI – Kontroll före idriftttagning, webb
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.