Line

Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Du får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

Målgrupp

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom elteknik och industriellautomation.

Lär dig om el-, styr- och reglertekniska system i kursen Mät- och reglerteknik. Utbildningen behandlar regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets. Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna ta en reglerkrets i drift.

Mät och Reglerteknik genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer.
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning.
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Övningar inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat.
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare.
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion.
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer.
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering.
 • Reglerverkan.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets.
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion.

Laborationer och praktiska övningar

 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Laborationer i reglerteknik
 • Styrning respektive reglering
 • On/off reglering
 • P-, PI- samt PID-reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser