Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Kursen ger också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder.

Lär dig om el-, styr- och reglertekniska system i kursen Mät- och reglerteknik. Utbildningen behandlar regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets. Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna ta en reglerkrets i drift.

Kursinnehåll – Mät- och reglerteknik

Följande moment ingår i kursen:

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer.
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning.
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Övningar inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur.
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat.
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare.
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion.
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer.
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering.
 • Reglerverkan.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets.
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion.

Laborationer och praktiska övningar

 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Laborationer i reglerteknik
 • Styrning respektive reglering
 • On/off reglering
 • P-, PI- samt PID-reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning

Mät och Reglerteknik genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Mer information

Se även våra kurser Styrteknik och Reglerteknik

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.