Fastighetsautomation

Som fastighetstekniker behöver du känna till vad som påverkar vår innemiljö. I den här kursen reder vi ut de grundläggande fysikaliska principerna såsom värmelära, värmebalans, flöde och tryck

Vi kommer att gå igenom schemaläsning på elkretsscheman, förbindningsscheman (inre och yttre), flödesscheman, driftkort. Dessutom behandlar vi funktionsprinciper för undercentraler, varmvattencirkulation samt ventilation.

Som fastighetstekniker behöver du, förutom generella kunskaper om fastighetsautomation, även ha kunskap om egenskaper hos pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning. Fel uppkommer sällan i styrsystemet, utan är vanligare förekommende i signalerna till och från styrsystemet. Då gäller det att mäta och verifiera om felet ligger i styrsystemet eller anläggningens komponenter. Därför är mätteknik ett viktigt moment i denna kurs.

Grundläggande begrepp inom reglertekniken, t.ex är- och börvärde, P-, PI-, PID-reglering, värmekurvor, med mera ingår.

Vi använder DUC:ar av typ ABELKO, Imse UltraBase30 för att åskådliggöra funktionsprinciper och felsökningsmetoder. Vi går även igenom skillnader och likheter i anläggningar där PLC förekommer som styrsystem.

Kursmoment – Fastighetsautomation

  • Elkretsscheman
  • Förbindningsscheman (inre och yttre)
  • Driftkort med driftinstruktioner
  • Egenskaper hos värmeväxlare, givare och ställdon
  • Mätteknik
  • Felsökning av DUC:ar och PLC

Mål

Deltagaren får ökad systemförståelse inom fastighetsautomation samt lär sig grundläggande felsökning.

Genomförande

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.