ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. En Explosionsfarlig miljö kan även uppstå där till exempel brandfarliga lösningsmedel hanteras, eller där torrt och finfördelat damm förekommer.

Innehåll – ATEX Grund

I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedömning och zonklassning ha genomförts samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapats. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Kursöversikt

  • Omfattning och krav.
  • Riskbedömning enligt direktivets krav.
  • Principer för klassning.
  • Explosionsskyddsdokument.
  • Standarder och andra hjälpmedel.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.