Allmänna villkor för kursbeställningar

Är du på väg att beställa en kurs eller har du redan gjort det? I våra Allmänna villkor för kursbeställningar kan du läsa om vår policy gällande pris, betalning samt av- och ombokning etc.

Version: 1.0, 2020-12-10, Teknikutbildarna i Norden AB

Teknikutbildarna i Norden (”Teknikutbildarna”) erbjuder utbildningar i olika kursformat samt relevanta tilläggstjänster. Genom att du som beställer kurser (”Beställaren”) godkänner dessa villkor får dina anställda (”Kursdeltagare”) rätt att tillgodogöra sig innehållet i kurser samt i berörda fall nyttja tjänster på utbildningsportalen i enlighet med dessa villkor.

Webbkurser tillhandahålls via Teknikutbildarnas molnbaserade utbildningsportal TU-academy (”Utbildningsportal”) som utöver webbkursdistribution även har funktioner och tjänster såsom personligt kursbibliotek, certifierande prov, kunskapsvalidering, kursintyg och framstegsöversikt. Utbildningsportalen, dess innehåll och funktioner benämns nedan för ”Digitala Tjänster”.

Teknikutbildarna erbjuder även en företagsspecifik del i Utbildningsportalen (”Företagsportal”), vilket innebär att företaget får sitt eget LMS (Learning Management System) i molnet där företaget får en helhetsbild av de anställdas utbildningsprocess samt tillgång till ett urval av administrativa tjänster.

”Kurser” delas upp i följande kategorier:

”Webbkurser”
Kurser och tester i digital form som kan genomföras på distans i egen takt via Utbildningsportalen.

”Företagsförlagda kurser”
Kurser som är exklusiva för ett visst företag eller organisation, med begränsat antal deltagare och som äger rum på en av företaget vald tid och plats, ledda av lärare.

”Öppna kurser”
Kurser som är öppna för alla, med begränsat antal deltagare och som äger rum på en viss tid och plats, ledda av lärare.

Gemensamt för Företagsförlagda och öppna kurstillfällen är att platsen antingen kan vara fysisk (”Klassrumskurs”) eller virtuell i form av livesändning via Internet (”Livesänd kurs”).

1         Beställning av Kurser

Beställning av Kurser kan ske antingen muntligt via telefon, skriftligt via e-post eller via Teknikutbildarnas hemsida. Då beställningen sker via hemsidan godkänner Beställaren dessa villkor genom webbshoppens beställningsformulär. Sker beställningen muntligt eller skriftligt via e-post sker godkännandet av dessa villkor genom Beställarens accepterande av orderbekräftelsen.

1.1        Öppna kurser

Beställaren ansvarar för att meddela Teknikutbildarna vilka Kursdeltagarna är, deras relevanta personuppgifter och e-postadress samt att samtliga uppgifter är korrekta.

I de fall en Öppen kurs blir fulltecknad i samband med bokning meddelas Kursdeltagaren detta och om Kursdeltagaren så önskar bokas hen in på nästkommande kurstillfälle.

1.2        Företagsförlagda kurser

Beställaren kommer efter samråd med Teknikutbildarna fram till kursens upplägg och genomförande och erhåller offert eller direkt orderbekräftelse.

Beställaren ansvarar för att senast två veckor före kursstart meddela Teknikutbildarna adress till kurslokal samt vilka Kursdeltagarna är, deras relevanta personuppgifter och e-postadress samt att samtliga uppgifter är korrekta.

1.3        Webbkurser

Vid köp av Webbkurs ingår för varje Kursdeltagare ett individuellt konto på Utbildningsportalen.

Om beställningen sker via hemsidan anges via beställningsformuläret vilka kurser som önskas samt hur många platser som det gäller för respektive kurs. För varje plats anges även Kursdeltagarens namn och e-postadress och Beställaren ansvarar för att dessa är korrekta.

Sker beställningen muntligt eller via e-post så ansvarar Beställaren för att meddela Teknikutbildarna vilka Kursdeltagarna är, deras relevanta personuppgifter och e-postadress samt att samtliga uppgifter är korrekta.

2         Bekräftelse

Orderbekräftelse skickas till Beställaren då beställningen är färdigbehandlad.

Vid beställning av Webbkurser via hemsidan skickas kursbekräftelse till Kursdeltagare direkt. Sker beställningen muntligt eller via e-post skickas kursbekräftelse så snart beställningen är färdigbehandlad.

All kontakt sker via de e-postadresser som angivits i samband med beställningen.

Kursdeltagarna informeras om;

  • för Klassrumskurser: tid och plats och övrig relevant information.
  • för Livesända kurser: tid för livesändningarna, samt om vilket verktyg som ska användas för att ansluta och övrig relevant information (se avsnitt ”5. Tillgång till Livesända kurser”).
  • för Webbkurser: hur de ska få tillgång till sin eller sina kurser via Utbildningsportalen.

3         Lånematerial

I förekommande fall behöver Kursdeltagare och/eller Beställaren före kursstart få tillgång till lånematerial såsom kurslitteratur eller pekplattor. Teknikutbildarna ansvarar för att distribuera detta material förutsatt att Beställaren i god tid meddelat relevanta adressuppgifter. I varje utskick följer instruktioner för hur och när materialet ska återbördas till Teknikutbildarna, och det är Beställarens ansvar att se till att dessa följs, även i de fall material skickats till individuella Kursdeltagare.

Materialet ska återbördas i motsvarande skick som det mottogs i.

Om materialet ej återbördas inom utsatt tid, eller återbördas i ett väsentligen sämre skick förbehåller sig Teknikutbildarna rätten att fakturera Beställaren för materialets uppskattade värde.

4         Tillgång till Webbkurser och Digitala Tjänster

Alla Webbkurser och Digitala Tjänster tillhandahålls genom Utbildningsportalen, om inte annat avtalats.

För Öppna och Företagsförlagda kurser är det vanligt att instuderingsmaterial, eventuella prov och utvärderingar görs tillgängliga via Utbildningsportalen, vilket då innebär att Kursdeltagarna är berättigade att få ett konto på Utbildningsportalen.

Ett konto på Utbildningsportalen är personligt och får ej överlåtas åt, eller delas med annan person.

4.1        Registrering

En giltig och personlig e-postadress för varje Kursdeltagare är ett krav för att kunna registrera sig.

Kursdeltagare registrerar sig på Utbildningsportalen med användarnamn och lösenord. Därefter skapas ett personligt konto (”Användarkontot”) på Utbildningsportalen där Kursdeltagarens Webbkurser och Digitala Tjänster görs tillgängliga efter det att Kursdeltagaren godkänt användarvillkoren.

Registreringen av Kursdeltagare kan ske på två vis:

  1. Genom att varje enskild Kursdeltagare själv registrerar sig.
  2. Genom att Beställaren skickar en lista på samtliga Kursdeltagare till Teknikutbildarna. Teknikutbildarna skapar då samtliga Användarkonton och meddelar därefter varje Kursdeltagare per e-post hur de kommer åt sitt Användarkonto.

4.2        Tillgänglighet

En beställd Webbkurs eller Digital Tjänst görs tillgänglig efter inloggning på en aktiv Kursdeltagares Användarkonto eller så snart Kursdeltagaren registrerats på Utbildningsportalen.

En Webbkurs är, om inget annat avtalats, tillgänglig på Kursdeltagarens Användarkonto i ett (1) år från det att Användaren registrerats på kursen.

En Kursdeltagares Användarkonto är tillgängligt tills dess Kursdeltagaren eller Beställaren skriftligen via e-post meddelar Teknikutbildarna att Användarkontot ska raderas. Teknikutbildarna åtar sig då att inom två (2) arbetsdagar radera Användarkontot och alla tillhörande data och personuppgifter. Teknikutbildarna förbehåller sig rätten att använda avpersonifierade och aggregerade data för statistik och analys.

Ett Användarkonto inaktiveras efter fyra (4) år om ingen inloggning på kontot skett, och Kursdeltagaren kan då inte längre logga in på kontot. Alla data förknippat med kontot bevaras dock och kontot kan återaktiveras mot en kostnad enligt gällande prislista eller genom beställning av ny Kurs.

4.3        Tekniska krav

För att ta del av Webbkurser och Digitala Tjänster på Utbildningsportalen krävs en dator, smarttelefon eller surfplatta med en standardbrowser, samt en fungerande bredbandsuppkoppling. De specifika systemkraven beskrivs på https://tu-academy.se/tuto/support.php.

Det är Beställarens ansvar att se till att Kursdeltagaren uppfyller dessa krav.

5         Tillgång till Livesända kurser

De kurser eller kurstillfällen som tillhandahålls i form av livesändning via Internet kräver att Kursdeltagaren har tillgång till hårdvara, programvara och internetuppkoppling enligt vad som informerats om i kallelse till, eller vid beställning/bekräftelse av, kursen samt på https://teknikutbildarna.se/livesanda-kurser. Det är Beställarens ansvar att se till att dessa krav uppfylls och att Kursdeltagaren i god tid har testat sin utrustning och internetuppkoppling.

6         Beställning av Företagsportal

Beställning av Företagsportal sker via kontakt med Teknikutbildarna, varvid ett särskilt avtal upprättas som bilaga till detta Avtal, i vilket tjänsteutbud, avtalstid, pris och övrigt relevant regleras.

7         Pris

Priser enligt gällande prislista, upprättat avtal, offert eller kurskatalog. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts vid källan. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera priserna i vår gällande prislista och kurskatalog.

8         Betalning

Öppna och Företagsförlagda kurser faktureras 30 dagar före kursstart om inget annat överenskommits. Webbkurser faktureras i samband med beställning om inte annat överenskommits.

Kostnader som uppstår vid genomförandet av kurstillfället för Företagsförlagda kurser faktureras efter kurstillfället.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder.

Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 2 % per månad enligt lag.

9         Avbokning av Kurser

Vid avbokning av Öppen kurs kortare tid än två veckor före kursstarten debiteras hela kursavgiften. Vid avbokning mellan två och fyra veckor före kursstarten debiteras halva kursavgiften.

En Öppen kursplats kan överlåtas till en kollega om Kursdeltagaren får förhinder.

Vid avbokning av Företagsförlagd kurs kortare tid än två veckor före kursstarten debiteras hela den offererade kostnaden. Vid avbokning mellan två och fyra veckor före kursstarten debiteras halva den offererade kostnaden.

Om en Kursdeltagare uteblir från ett kurstillfälle har Kursdeltagaren inte rätt till kompensation, varken monetärt eller i form av nytt kurstillfälle.

10    Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga en Öppen kurs i de fall deltagarantalet är för lågt. En Öppen kurs kan även ställas in då lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå.

I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

En Företagsförlagd kurs kan komma att ställas in i de fall en lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå. I dessa fall krediteras den offererade kostnaden och inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

11    Intyg

Efter genomgången Kurs utfärdas intyg om deltagande i Kursen. I vissa Kurser ingår ett prov för att säkerställa att Kursdeltagaren tillgodogjort sig kunskapen, vilket då framgår av kursintyget.

För Webbkurser, och i förekommande fall även för övriga kurser, görs eventuella prov via Kursdeltagarens Användarkonto på Utbildningsportalen. Nedladdningsbara kursintyg sparas även de på Användarkontot och är tillgängliga så länge kontot är aktivt.

12    Nöjd kund-garanti

Om Kursdeltagare eller Beställare är missnöjd med innehållet i en Kurs vill vi omgående veta detta och ger hen skälig kompensation för detta.

13    Ångerrätt avseende Webbkurser

För företagskunder är köpet bindande i samband med beställning.

Beställare som är privatkund har rätt att ångra sitt köp av Webbkurs inom 14 dagar från det att hen accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska Beställaren innan ångerfristen gått ut kontakta Teknikutbildarnas kundtjänst via support@teknikutbildarna.se.

Om Kursdeltagaren försöker starta eller på något sätt konsumera innehållet i den Webbkurs Beställaren vill ångra under ångerfristen accepterar Beställaren att: (i) Beställaren samtycker till att sådant innehåll levereras under ångerfristen, och (ii) Beställarens ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att Beställaren inte kommer att kunna ångra sitt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.

14    Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker i enlighet med Teknikutbildarnas personuppgiftspolicy https://teknikutbildarna.se/policy-for-hantering-av-personuppgifterenligt den version som finns publicerad vid detta Avtals tecknande.

15    Teknikutbildarnas åtaganden och rättigheter

Teknikutbildarna arbetar kontinuerligt med att utveckla sina Kurser. Det kan innebära att kursinnehållet kan avvika från Kursens beskrivning.

Beställaren och Kursdeltagaren är införstådda med att innehållet i Kurserna samt Digitala Tjänster kan ändras när som helst, utan någon förvarning.

Teknikutbildarna äger rätt att kommunicera med Beställaren och Kursdeltagarna via chatt, e-post, telefon eller fysisk post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Teknikutbildarnas Kurser eller Digitala Tjänster.

De Digitala Tjänsterna finns tillgängliga dygnet runt. Teknikutbildarna har rätt att vidta planerade åtgärder som påverkar tillgängligheten till de Digitala Tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Teknikutbildarna ska utföra sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna begränsas. Teknikutbildarna åtar sig att i skälig tid anslå information om sådan kommande åtgärd via Utbildningsportalen och eventuella andra relevanta kanaler.

Teknikutbildarna förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av de Digitala Tjänsterna för en Kursdeltagare utan återbetalningsskyldighet om Kursdeltagaren nyttjar de Digitala Tjänsterna på ett otillbörligt sätt, såsom till exempel att publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbning eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, eller i övrigt gör något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

Teknikutbildarna har rätt att stänga av Beställaren och dess Kursdeltagare från de Digitala Tjänsterna och häva Avtalet om Beställaren inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

Teknikutbildarna har alltid rätt att överlåta detta Avtal eller del därav till tredje part.

16    Ansvarsbegränsning

Teknikutbildarna ger inga garantier för att de Digitala Tjänsterna alltid är fria från fel eller avbrott. Teknikutbildarna ansvarar inte för att du inte kan ta del av de Digitala Tjänsterna på grund av omständigheter som ligger utanför Teknikutbildarnas kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i de Digitala Tjänsterna uppstår skall Teknikutbildarna ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga.

Teknikutbildarna ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kursdeltagarens nätverk- eller datormiljö. Det åligger Beställaren att förvissa sig om att Kursdeltagaren har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Webbkurserna eller Digitala Tjänsterna innan köp eller avtal ingås.

Teknikutbildarna vidtar alla skäliga ansträngningar för att säkerställa att all information som tillhandahålls genom våra Kurser och Digitala Tjänster är korrekta och överensstämmer med gällande lagar, föreskrifter och branschstandarder vid den tidpunkt de distribueras eller genomförs. Det kan dock förekomma oavsiktliga och tillfälliga fel.

Teknikutbildarna garanterar inte, och lämnar inga garantier av något slag, oaktat om de är uttryckliga eller underförstådda, avseende information, råd och åsikter som tillhandahålls och förbehåller oss rätten att vid var tid göra ändringar och korrigeringar utan föregående meddelande. Teknikutbildarna ansvarar inte för några felaktigheter eller utlämnanden och eventuella beslut som baserats på information och åsikter som framställs via Kurserna eller de Digitala Tjänsterna är Kursdeltagarens eget ansvar.

Om inte annat framgår av Avtalet är Teknikutbildarnas ansvar begränsat till den ersättning som Beställaren erlagt för Kursen eller de Digitala Tjänsterna under den faktureringsperiod skadan inträffade.

Teknikutbildarna ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följdskador, till exempel utebliven handelsvinst, förlorad marknad eller annan liknande skada eller förlust.

17    Immateriella rättigheter

Teknikutbildarna, eller dess licensgivare, äger om inte annat anges samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till, upphovsrätten till Kurser, Digitala Tjänster, varumärket Teknikutbildarna och andra varumärken eller produktnamn Teknikutbildarna från tid till annan kan komma att använda i av Teknikutbildarnas tillhandahållna Digitala Tjänster, Kurser, dokument, programvara, manualer eller annan information.

18    Force majeure

Teknikutbildarna ansvarar inte för de fall då kursverksamheten eller de Digitala Tjänsterna hindras direkt eller indirekt genom sjukdom, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför Teknikutbildarnas kontroll.

19    Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dessa innehåll eller skapande, inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller krav, skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Teknikutbildarna och Beställaren skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvist slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.