Allmänna villkor för kursbeställningar

Är du på väg att beställa en kurs eller har du redan gjort det? I våra Allmänna villkor för kursbeställningar kan du läsa om vår policy gällande pris, betalning samt av- och ombokning etc.

Gäller fr.o.m. 2018-04-27

Beställning

Beställning kan ske antingen muntligt via telefon, skriftligt via e-post eller via vår hemsida. I de fall kursen är fulltecknad meddelas kursdeltagaren detta och om kursdeltagaren så önskar bokas denne in på nästkommande kurstillfälle.

Bekräftelse

Order- och kursbekräftelse samt i förekommande fall inloggningsuppgifter skickas till beställare respektive till kursdeltagare då beställningen är behandlad. All kontakt sker via den e-postadress som angivits i samband med beställningen.

Pris

Priser enligt gällande prislista, upprättat avtal, offert eller kurskatalog. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts vid källan. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera våra priser.

Betalning

Öppna och företagsförlagda kurser samt eventuella tillkommande kostnader i samband med kurstillfället faktureras en månad före kursstart om inget annat överenskommits. Webbkurser faktureras i samband med beställning.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder.

Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 2 % per månad enligt lag.

Avbokning

Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstarten debiteras hela kursavgiften. Vid avbokning mellan två och fyra veckor före kursstarten debiteras halva kursavgiften.

En kursplats kan överlåtas till en kollega om kursdeltagaren får förhinder. Då en kursdeltagare uteblir vid ett kurstillfälle likställs detta med en avbokning.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga kursen i de fall deltagarantalet är för lågt. Kurs kan även ställas in då lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå.

I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften. Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Intyg

Efter genomgången kurs utfärdas intyg om deltagande i kursen. I vissa kurser ingår ett prov för att säkerställa kursdeltagarens kunskaper som förmedlats, vilket då framgår av kursintyget.

Nöjd kundgaranti

Om kursdeltagare är missnöjd med innehållet i en kurs vill vi omgående veta detta och ger denne skälig kompensation för detta.

Produktutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kurser. Det kan innebära att kursprogrammet kan avvika från kurskatalogens beskrivning.

Lagring av personuppgifter

Kursdeltagarens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register och används för uppföljning av kursdeltagarens resultat samt för utskick av kursintyg och nyhetsbrev.

De personuppgifter som lagras är: namn, titel, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. Vi garanterar att dessa uppgifter inte förs vidare till tredje part.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.